Operacja Wisła

OPERACJA  „WISŁA” ZAKOŃCZYŁA LUDOBÓJSTWO POLAKÓW

Żądamy od Senatu anulowania uchwały w sprawie Operacji „Wisła”

STANOWISKO FORUM MYŚLI POLSKIEJ

 

W kwietniu 2017 roku mija 70-ta rocznica  tzw. Operacji „Wisła”. Operacja ta miała na celu powstrzymanie terroru ukraińskich szowinistów na południowo-wschodnich terenach polskiego państwa. Operacja „Wisła” była wymuszona na ówczesnej polskiej administracji przez nieustanny  terror stosowany po wojnie przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na terenach dzisiejszego województwa Lubelskiego, Podkarpackiego i Małopolskiego. Pozostała na obszarze RP ponad stutysięczna mniejszość ukraińska i łemkowska stanowiła dla OUN i UPA silne  zaplecze, powodujące destabilizację kilkunastu powiatów.

 

Podstawowym celem przemieszczenia ludności ukraińskiej na Ziemie Zachodnie było uwolnienie się od nieustających aktów agresji i terroru OUN i UPA mającego w tej ludności silne zaplecze materialne i logistyczne.   Przesiedlenie  na tereny zachodnie spowodowało, iż przesiedleńcy znaleźli gospodarstwa o znacznie wyższym standardzie cywilizacyjnym niż mieli dotychczas. Przemieszczenie doprowadziło też  do  zniszczenia zbrojnego banderowskiego podziemia i ustabilizowania  dramatycznej sytuacji na dużej części terytorium Polski. Głównym celem tej operacji  było objęcie opieką terroryzowanej przez bandy UPA  ludności polskiej. Poprzez wyeliminowanie zaplecza logistycznego UPA, mordy na Polakach ustały. Groźny ukraiński terror się skończył.  A UPA ponosi całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje tej operacji, ponieważ zmusiła Państwo Polskie do jej przeprowadzenia.    Działania band OUN- UPA ułatwiały także nowym komunistycznym władzom likwidację polskiego  podziemia niepodległościowego.

 

Operacja „Wisła” miała pełne przyzwolenie moralne i akceptację społeczeństwa polskiego, jako jedyny skuteczny środek do zakończenia dalszego przelewania polskiej krwi. Ludność ukraińska  zapewniała zaopatrzenie band UPA w żywność, zakwaterowanie i wywiad. UPA zastraszała, okradała i mordowała ludność polską. Tworzyła w leśnych ostępach bunkry, magazyny amunicji i broni, bazy szkoleniowe, placówki medyczne,  szkoły oficerskie i ośrodki mobilizacyjne. Dokonywała pogromów w Baligrodzie, Lutowiskach, w leśniczówce Muczne, w Myczkowcach, Cisnej  i Solinie i w innych miejscowościach, mordując Polaków przy pomocy siekier, wideł i kos. To była bezpośrednia kontynuacja  eksterminacji Polaków poprzez ludobójstwo dokonane na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-45.

Oddziały UPA były, wedle badań historyków, wspomagane  przez władze sowieckie w broń, amunicję i wyżywienie. Celem bojówek terrorystycznych było  wyniszczenie elementu polskiego aż po San, palenie polskich wsi i opanowanie Przemyśla, a w drugim etapie tzw. oczyszczenie całego terenu aż po  Rzeszów, dokąd sięgały plany budowy „Wielkiej Ukrainy”. Chodziło o realizację hasła: „(...) jak najwięcej Polaków wymordować, jak najwięcej spalić wsi, by Polska już nie była w stanie objąć w posiadanie swoich terytoriów”(…)  Operacja „Wisła” zakończyła ukraiński terror i ludobójstwo Polaków.

Kategorycznie żądamy anulowania  uchwały  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie operacji „Wisła”, jako uchwały wymuszonej przez agentów ukraińskich wpływów. Potępiamy też stanowisko Ośrodka Studiów Wschodnich, który w swoich dokumentach używa wobec Kresowian obraźliwego pojęcia „organizacje kresowiackie”, potępiamy również   nazywanie operacji „Wisła” „czystkę etniczną, stanowiącą zbrodnię przeciwko ludzkości”, bowiem stanowi to   przejaw kłamstwa i manipulacji.

 

 

FORUM MYŚLI POLSKIEJ

Konwent Założycielski

Prof. Jerzy Robert Nowak – przewodniczący, historyk, publicysta

Prof. Tadeusz Marczak – historyk, publicysta

Dr Józef Osada – matematyk, działacz społeczny

Red. Stanisław Srokowski – rzecznik, pisarz, publicysta,

Inż. Stanisław Żytecki, AK – działacz społeczny

Członkowie:

Lech Jęczmyk – poeta, tłumacz

Mirosław Kokoszkiewicz – publicysta, pisarz

Prof. Henryka Kramarz – historyk, publicystka

Dr Lucyna Kulińska – historyk, publicystka

Krzysztof Nagrodzki - dziennikarz

Bogdan Urbankowski – pisarz, dramaturg
Prof. Jan Wawrzyńczyk – językoznawca, rusycysta, polonista

Zbigniew Żmigrodzki – poeta, bibliotekoznawca

Mirosław Majkowski – działacz społeczny, animator kultury

Mec. St. Andrzej Potycz  - działacz katolicki, publicysta

Maria Pyż – redaktorka polskiego radia we Lwowie, publicystka

Dr Andrzej Zapałowski – historyk, publicysta

Tomasz Żak – reżyser teatralny, pisarz, publicysta