Apel żydowskich organizacji Ukrainy

Apel żydowskich organizacji Ukrainy do organizatorów i uczestników międzynarodowego sympozjum „Holokaust na Ukrainie”, Paryż, 9-11 marca 2017 r.


Wysoko oceniając inicjatywę przeprowadzenia międzynarodowego sympozjum, niemniej jednak, pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie faktem, że na liście zaproszonych gości zobaczyliśmy nazwisko dyrektora Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wiatrowycza. Wołodymyr Wiatrowycz – to historyczny fałszerz i manipulator, nie tylko oskarżający Żydów o zorganizowanie Hołodomoru, ale także negujący ideologię i praktykę antysemicką OUN i UPA, które przyczyniły się do zagłady społeczności żydowskiej Ukrainy.


Brak naukowej solidności, zniekształcanie i fabrykowanie faktów, nieuczciwość i rozmijanie się z prawdą Wiatrowycza wielokrotnie zostały udowodnione przez czołowych historyków ukraińskich i międzynarodowych, a także były potępiane przez międzynarodowe i ukraińskie organizacje, żydowskie i nieżydowskie. Świadczą o tym również liczne publikacje w prasie międzynarodowej i ukraińskiej.

 


Wywołuje zdumienie także i to, że w finansowanie przyjazdu Wiatrowycza do Paryża i udostępnienie mu trybuny do głoszenia kłamstw zaangażowały się poważane organizacje żydowskie: Claims Conference i Memorial de la Shoah. Wzywamy kierownictwa tych organizacji do przeprowadzenia dochodzenia, jak to było możliwe, że dopuszczono do wykorzystania dobrego imienia tych organizacji żydowskich w takim haniebnym przedsięwzięciu.Uważamy, że udział Wiatrowycza w konferencji o Holokauście – to nie dyskusja naukowa, lecz oburzająca zniewaga i obraza pamięci milionów ofiar żydowskich, legitymizacja negacji Holokaustu i cios wymierzony uczciwym i sumiennym historykom całego świata. Zwracamy się do organizatorów konferencji z prośbą o wycofanie zaproszenia dla dyrektora UIPN Wołodymyra Wiatrowycza.

Zbieranie podpisów jeszcze trwa. Do godziny 14:00 (06.03.2017) czasu ukraińskiego podpisy złożyły – Żydowska Konfederacja Ukrainy, Ukraiński Komitet Żydowski, Żydowskie Forum Ukrainy, żydowskie społeczności Mikołajewa, Zaporoża, Łucka, Równego, Czernihowa, Dniepropietrowska, Iwano-Frankowska, Czarkasów.


To the organizers and participants of International symposium “The Holocaust in Ukraine. New Perspectives on the Evils of the 20th century”, Paris, March, 9-11.

 

Highly appreciating the idea of International Symposium on Holocaust in Ukraine, we, nevertheless, would like to express our deep concern that Mr. Volodymyr Vyatrovych, director of Ukrainian National Memory Institute, is mentioned among participants.

Mr. Volodymyr Vyatrovych is a falsifier and manipulator of historical facts, who has not just accused Jews of Great Famine, but denies anti-Semitic ideology and practice of Organization of Ukrainian Nationalist (OUN) and Ukrainian Insurgent Army (UPA), which contributed to the annihilation of Jewish communities in Ukraine.

Scientific dishonesty, distortion and frauds of facts by Mr.
Vyatrovych were repeatedly proven by the leading Ukrainian and international Holocaust historians and condemned by international and Ukrainian Jewish and non-Jewish organizations. Numerous publications in international and Ukrainian media also testify to this.

It is extremely confusing that well-known and reliable Jewish organizations (Claims Conference and Foundation pour la Memoire de la Shoah) are involved in financing of Vyarovich’s trip to Paris and in a way give him a floor for dissemination of lie.

We call upon the leadership of these institutions to investigate how and why their good names and reputation were used in such a shameful affair.

We believe that Vyatrovych’s participation in Holocaust conference is not a scientific discussion, but a crime and an insult to the memory of millions of Jewish victims, legitimization of Holocaust denial and a slap to the face of fair and scrupulous historians. We call upon organizers of the Symposium to withdraw Mr. Volodymyr Vyatrovych’s invitation.Обращение еврейских организаций Украины к организаторам и участникам международного симпозиума «Холокост в Украине», Париж 9-11 марта 2017

Высоко оценивая инициативу по проведению международного симпозиума, мы, тем не менее, хотим выразить нашу глубокую озабоченность тем, что в списке приглашенных мы увидели имя директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Владимир Вятрович - исторический фальсификатор и манипулятор, не только обвинивший евреев в организации Голодомора, но и отрицающий антисемитскую идеологию и практику ОУН и УПА, которая способствовала уничтожению еврейской общины Украины.

Научная нечистоплотность, искажение и фабрикация фактов, нечестность и неискренность Вятровича были неоднократно доказаны ведущими украинскими и международными историками, а также была осуждена международными и украинскими еврейскими и не-еврейскими организациями. Об этом также свидетельствуют многочисленные публикации в международной и украинской прессе.

Вызывает недоумение и то, что в финансировании приезда Вятровича в Париж и предоставления ему трибуны для распространения лжи приняли участие уважаемые еврейские организации Claims Conference и Memorial de la Shoa. Мы призываем руководство этих организаций провести расследование того, как стало возможным использование доброго имени этих еврейских организации в столь постыдном мероприятии.

Мы считаем, что участие Вятровича в конференции по Холокосту – это не научная дискуссия, а надругательство и оскорбление памяти миллионов еврейских жертв, легитимация отрицания Холокоста и удар по честным и добросовестным историкам всего мира. Обращаемся к организаторам конференции с просьбой отозвать приглашение директору УИНП Владимиру Вятровичу.