Ciekawy program sesji RM w Przemyślu

KRM.0002.10.2015

Uprzejmie zapraszam na XIII (13) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 25 czerwca 2015 r.
 3. Informacja dotycząca funkcjonowania strefy ekonomicznej i pozyskiwania inwestorów.
 4. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
 5. Rezolucja w sprawie nadania przez Radę Najwyższą Ukrainy uprawnień kombatanckich członkom Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Przemyślu – proj. nr 143/2015.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cegielnia” – proj. nr 157/2015.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok - proj. nr: 127/2015, 128/2015, 129/2015, 130/2015, 131/2015, 133/2015, 134/2015, 135/2015, 136/2015, 160/2015, 161/2015, 162/2015, 163/2015,166/2015.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla
  – proj. nr 132/2015.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr: 126/2015, 137/2015, 138/2015, 139/2015, 140/2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości – proj. nr 141/2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) – proj. nr 142/2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
  – proj. nr 156/2015.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej – proj. nr 155/2015.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu w latach 2015 -2017” – proj. nr 164/2015.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2015 roku –proj. nr 159/2015.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 158/2015.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu – proj. nr: 144/2015, 145/2015, 146/2015, 147/2015, 148/2015, 149/2015, 150/2015, 151/2015, 152/2015.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
  o kandydatach na ławników – proj. nr 153/2015.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – proj. nr 154/2015.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do zarządów osiedli na terenie  miasta Przemyśla – proj. nr 165/2015.
 22. Wystąpienia radnych.
 23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 24. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Lucyna Podhalicz